މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

އާމިނަތު ނަދާ ޙުސައިން
އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

އަޙްމަދު ޝިޢާން
އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓަރީ
ޙުސައިން ރަޝީދު އަޙްމަދު
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ ކޮންސަލް ޖެނެރަލް
މުޙައްމަދު ފައިޞަލް
އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓެރީ
ޢާއިޝަތު ޝާން ޝާކިރު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުގެ ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް
ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް
އިބްރާހީމް އަޝްރަފް
ޑެޕިއުޓީ ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ޢަބްދުލްމަންނާން ޔޫސުފް
ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް
ޢަލީ ރަޝީދު
ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް
އަޙްމަދު މުޙައްމަދުފުޅު
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ޒުހުރުﷲ ސިޔާދު
މިނިސްޓަރ އޮފް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގް، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު ޢާޡިމް
މިނިސްޓަރ އޮފް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގް، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު ޚާލިޞް ޝަރީފު
މިނިސްޓަރ އޮފް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގް، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބު
ޢަލީ ސާމިން
މިނިސްޓަރ އޮފް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގް، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބު
ފާޠިމަތު ނިޢުމާ
މިނިސްޓަރ އޮފް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގް، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ޢަބްދުއްޝުކޫރު ޢަބްދުލްޙަކީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ ނައިބު
މަރްޔަމް ޚާލިދާ
މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ ނައިބު
ޞަފިއްޔާ މުޙައްމަދު ސަޢީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ ނައިބު
ޝަމާޢު ޝަރީފް
މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

މުޙައްމަދު ޢާމިރު އަޙްމަދު
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މަރްޔަމް ވިސާމް
ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ޢަލީ މާޖިދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ނައިބު
ޙަސަން ނާޝިދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ރަޝީދު ޙަސަން
މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލްއަޢުޡަމުގެ އިމާމް
އަލްއުސްތާޛު ނަޞްރުﷲ ޢަލީ
މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލްއަޢުޡަމުގެ އިމާމު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

އަޙްމަދު އިބްރާހީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު އަޛުމީލު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުގެ ނައިބު
ޢަބްދުﷲ އަނީސް
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުގެ ނައިބު
އަޙްމަދު ސަލީމް
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް
މުޙައްމަދު ނާޞިޙް ރަޝީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

އިސްމާޢީލް ޢައްޒާމް ވަޖީހް
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ، ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

ފާޠިމަތު ޝަހީދާ
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު ސަމީރު
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބު
އަޙްމަދު ޒިޔާން ޢަބްދުއްރަޙްމާން
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު އަންޞާރު
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު ޝާޠިރު
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބު

މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުން ލެވެލްގެ އިތުރު މަޤާމުތައް

ޙުސައިން ޖަލީލު
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް، މޯލްޑިވްސް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ
ޑރ. މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
އައްޑޫ އީކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޝަމްޢާ އިސްމާޢީލް
ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަން