ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އިސް ބޭފުޅުން

އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޒާހިރު
ޗީފް އޮފް ސްޓާފް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ޢަލީ ޝިޔާމް
މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސް
މުޙައްމަދު ޝިފާޒް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ
އަޙްމަދު ސަމީރު
މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސް
ޒަހާ ވަޙީދު
މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސް
ޑޮކްޓަރ މުޞްޠަފާ ލުޠުފީ
ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރ އޮން ސޯޝަލް ޕޮލިސީ, ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
މުޙައްމަދު ޝިހާބު
އެޑްވައިޒަރ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް
ޙުސައިން ޢާމިރު
ސެކްރެޓަރީ، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ސެކްރެޓެރީ، ޕްރެޒިޑެންޝަލް ސެކްރެޓޭރިއެޓް އެންޑް ޕްރޮޓޮކޯލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
އަޙްމަދު ޙަސަންދީދީ
ސެކްރެޓަރީ، ކެބިނެޓް އެފެއާޒް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ޞަބްރާ އިބްރާހީމް ނޫރައްދީން
ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ ފޮރ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ޢަފީފް
ލީގަލް ކައުންސެލް ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ޙާމިދު ޝަފީޢު
ޗީފް ޓެކްނޯލޮޖީ އޮފިސަރ
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު
އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ
ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުލްމަލިކް
އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ
އާމިނަތު ނަދާ ޙުސައިން
އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީ