Photo Album

Vice President attends inaugural session of 5th Indian Ocean Conference 2021

04 December 2021

Related Articles

Vice President calls for strengthened regional partnerships to safeguard resilience and security of Indian Ocean region
04 December 2021, Press Release
އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސަރަޙައްދީ ގުޅުންތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ގޮވާލައްވައިފި
4 ޑިސެންބަރު 2021, ޚަބަރު