Photo Album

Vice President meets a member of the governing council of India Foundation

05 December 2021

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސް 2021ގެ ހަވާސާގައި އިންޑިޔާ ފައުންޑޭޝަން އަދި އައި.އެން.އެސް.އެސް ގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
5 ޑިސެންބަރު 2021, ޚަބަރު
Vice President holds meetings with India Foundation and INSS of Sri Lanka on IOC 2021 sidelines
05 December 2021, Press Release