Photo Album

Vice President meets the Director General of the Sri Lankan Institute of National Security Studies

05 December 2021

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސް 2021ގެ ހަވާސާގައި އިންޑިޔާ ފައުންޑޭޝަން އަދި އައި.އެން.އެސް.އެސް ގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
5 ޑިސެންބަރު 2021, ޚަބަރު
Vice President holds meetings with India Foundation and INSS of Sri Lanka on IOC 2021 sidelines
05 December 2021, Press Release